X
تبلیغات
زولا

دانشجویان آمار زیستی

آمار؛تصویر دیروز، آیینه امروز،دورنمای فردا

دانشگاه های علوم پزشکی


                                           دانشگاه های علوم پزشکی


ردیف

نام دانشگاه علوم پزشکی

آدرس سایت

1

دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://www.arakmu.ac.ir

2

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 http://www.arums.ac.ir

3

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 http://www.umsu.ac.ir

4

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 http://www.mui.ac.ir

5

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 http://www.ajums.ac.ir

6

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 http://www.medilam.ac.ir

7

دانشگاه علوم پزشکی البرز

 http://www.abzums.ac.ir

8

دانشگاه علوم پزشکی بابل

 http://www.mubabol.ac.ir

9

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 http://www.hums.ac.ir

10

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 http://bpums.ac.ir

11

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 http://www.bums.ac.ir

12

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 http://hn-bhn.ajums.ac.ir

13

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 http://www.tbzmed.ac.ir

14

دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

 http://www.thums.ac.ir

15

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 http://www.tums.ac.ir

16

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 http://www.jums.ac.ir

17

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 http://www.jmu.ac.ir

18

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 http://www.nkums.ac.ir

19

دانشکده علوم پزشکی دزفول

 http://www.dums.ac.ir

20

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 http://www.rums.ac.ir

21

دانشگاه علوم پزشکی زابل

 http://www.zbmu.ac.ir

22

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 http://www.zaums.ac.ir

23

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 http://www.zums.ac.ir

24

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 http://www.sem-ums.ac.ir

25

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 http://www.medsab.ac.ir

26

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 http://www.shmu.ac.ir

27

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 http://www.skums.ac.ir

28

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 http://www.sbmu.ac.ir

29

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 http://www.sums.ac.ir

30

دانشگاه علوم پزشکی علوم توانبخشی و بهزیستی

 http://www.uswr.ac.ir

31

دانشگاه علوم پزشکی فسا

 http://www.fums.ac.ir

32

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 http://www.qums.ac.ir

33

دانشگاه علوم پزشکی قم

 http://www.muq.ac.ir

34

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 http://www.kaums.ac.ir

35

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 http://www.muk.ac.ir

36

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 http://www.kmu.ac.ir

37

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 http://www.kums.ac.ir

38

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 http://www.gmu.ac.ir

39

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 http://www.gums.ac.ir

40

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 http://www.goums.ac.ir

41

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 http://www.lums.ac.ir

42

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 http://www.mazums.ac.ir

43

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 http://www.mums.ac.ir

44

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

 http://www.nums.ac.ir

45

دانشگاه علوم پزشکی همدان

 http://www.umsha.ac.ir

46

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 http://yums.ac.ir 

47

دانشگاه علوم پزشکی یزد

 http://www.ssu.ac.ir

48

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج(

 http://www.bmsu.ac.ir

49

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

http://ajaums.ac.ir